Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за взаимоотношенията с крайните потребители на „НЕТ 1” ЕООД за ползване на услугата NET1 POCKET TV на територията на Република България

 

РАЗДЕЛ I

Предмет и общи положения

  1. С настоящите Правила (“Правилата”) се определят реда, начина и условията, при които “НЕТ 1” ЕООД („НЕТ 1”), наричан по-нататък „Доставчикът“, предоставя на Потребители услугата NET1 POCKET TV.
  2. Адрес за кореспонденция и телефон за контакт с Доставчика:

„НЕТ 1” ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175335782, със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София, 1592, ж.к. Дружба 1, бул. „Асен Йорданов“ No 14, телефон: 02 973 11 99, факс: 02 978 06 60, електронен адрес: office@net1.bg, адрес за контакти: гр. София, 1592, ж.к. Дружба 1, бул. „Асен Йорданов“ No 14

3. Тези Общи условия са задължителни за НЕТ 1 и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и са неразделна част от индивидуалния договор, сключен между тях.

4. ПОТРЕБИТЕЛИ на услугите могат да бъдат всички физически лица.

 

РАЗДЕЛ II

Понятия

5. По смисъла на настоящите Общи условия следните думи и изрази, включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число ще имат посочените в тази точка значения:

5.1. „Услугата” означава услугата NET1 POCKET TV, която се предоставя от Доставчика и позволява на абонатите по действащ договор за услуга, предоставяна от НЕТ 1, нови абонати, подписващи срочен договор или друг вид абонати определени от НЕТ 1 да гледат телевизионно съдържание на различни крайни мобилни устройства (таблет или мобилен телефон – смартфон) посредством мобилното приложение NET1 POCKET TV.

5.2. „Телевизионна услуга“ означава всяка телевизионна услуга (в това число допълнителни услуги, свързани с нея като услуги, позволяващи гледане на телевизионно съдържание през различни устройства и др.), предоставяна от Доставчика посредством Мрежата, съгласно изискванията на Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и действащото българско законодателство, която осигурява на абонатите на тази услуга достъп до телевизия (в това число до Съдържание) чрез различен технически способ, както и достъп до допълнителни услуги.

5.3. „Мрежа“ означава всяка електронна съобщителна мрежа, чрез която НЕТ 1 разпространява Телевизионното съдържание до и предоставя Услугата на Потребителите.

5.4. „Потребител” означава дееспособно физическо лице, което отговаря на изискванията, посочени по-долу в раздел III от тези Общи условия, в резултата на което е оторизирано да ползва Услугата.

5.5. „Потребителски/Основен договор” е договорът, сключен от Потребителя с НЕТ 1 за ползване на услуги, предоставяни от НЕТ 1, които позволяват активирането на Услугата.

5.6. „Съдържание” означава и включва телевизионно съдържание (телевизионни програми и/или техни елементи като филми, видео и др.) и излъчване на радио-програми, което съдържание е достъпно чрез Услугата.

5.7. „Действащо законодателство” означава всеки действащ (сега или в бъдеще) законов и/или подзаконов (нормативен или ненормативен (общ или индивидуален административен)) акт, който засяга Услугата иили Доставчика (и/или неговата дейност) и/или Потребителя и/или неговата дейност.

 

РАЗДЕЛ III

Изисквания към потребителя

6. Потребител на Услугата може да е всяко физическо лице, което:

6.1. е абонат по действащ Потребителски договор за услуга, предоставяна от НЕТ 1, която включва в параметрите си и услугата NET 1 Pocket TV  

7. При условие, че е изпълнил посочените в предходната точка изисквания, Потребителят е оторизиран да ползва Услугата единствено за лично ползване и единствено на територията на Република България.

РАЗДЕЛ IV

Описание на услугата

8. Услугата включва:

8.1. гледане/ слушане в реално време (едновременно с предаването) на Съдържание, което обхваща определен брой телевизионни и радио програми;

8.2. отложено във времето гледане на определени телевизионни програми (time shift) - до 24 часа след първоначалното излъчване;

8.3. записване на цялото или част от включеното в някои телевизионни програми съдържание (recording), стартиране, спиране и превъртане (pause, forward and reverse) на съответния запис. Общата продължителност на записите, които могат да бъдат направени в рамките на един период на ползване е до 24  (двадесет и четири) часа като същите се съхраняват в рамките на 1 (един) ден след като са направени. Записите не се съхраняват на крайните устройства на Потребителите. Посочените в тази т.8.3 възможности са налице за част от телевизионните програми, за които Доставчикът разполага със съответни разрешения.

8.4. Други функции и менюта включени в приложението.

8.5. Услугата се предоставя от Доставчика посредством:

8.5.1. Приложение за смартфон и таблет: iOS, versions 8.0/9.0 и следващи версии, Android 5.x.x./6.x.x и следващи версии.

9. Достъп на Потребителите до Услугата може да бъде осигурен и по други начини, извън посочените в предходната точка, при наличие на възможност на съответния Доставчик за такова предоставяне. При осигуряване на допълнителен начин за ползване на Услугата от потребителите, информация за това се публикува на интернет страницата www.net1.bg

10. Ползването на Услугата започва от активирането на последната съгласно условията на раздел V по-долу.

11. При предоставянето на Услугата по преценка на доставчика могат да бъдат включвани рекламни банери и други видове нотификации.

 

РАЗДЕЛ V

Заявяване и активиране на услугата

12. Заявяване

12.1. Потребителят подписва Заявление/Договор по образец на НЕТ 1, в което се определят вида и срока на Услугата избрани от Потребителя и други специфични условия за предоставяне на Услугата.

12.1.1.Преди подписването на Заявлението/Договор за ползване на Услугата NET1 POCKET TV, Потребителят предоставя на НЕТ 1 достоверна информация, документ за самоличност, както и други необходими документи.

12.1.2.Потребителят е длъжен да информира НЕТ 1 за настъпили промени в предоставените данни за идентификация в рамките на 3 (три) календарни дни от настъпване на промяната.

12.2.В случай че Потребителят не заяви писмено желание Заявлението за ползване на Услугата да влезе в сила незабавно след подписването му, услугата се активира от момента, в който изтече 7-дневния срок от датата на подписване на Заявлението/Договор, в който срок Потребителят може да се откаже от последното.

13. Инсталиране и достъп до Услугата

13.1. За да ползва активираната услуга потребителят следва самостоятелно да инсталира, осигуреното от НЕТ 1 софтуерно приложение за достъп до нея.

Приложението се сваля от съответните платформи за сваляне на приложения – Apple Store и Google Play Store и се инсталира съгласно инструкциите публикувани там и предоставяни по време на инсталацията.

13.1.1. След като инсталира приложението, Потребителят следва да се регистрира в него, съгласно инструкциите в същото.

13.1.2. Регистрацията се извършва чрез потребителското име и парола за достъп до профила на потребителя.

13.1.3. Ако Потребителят не е регистриран, следва да направи такава регистрация, преди да може да получи достъп до Услугата.

13.1.4.   След извършване на регистриранията Потребителят трябва да въведе персонален идентификационен код, предоставен му от НЕТ 1 при подписване на договора/заявлението за Услугата, във връзка с активиране на пълната функционалност на приложението.

13.1.5. Потребителят е длъжен да пази конфиденциалността на своите потребителско име, парола и идентификационен код и да не ги преотстъпва на други лица.

13.1.6. Всяко ползване на потребителско име, парола и идентификационен код включително чрез създадени от този потребител допълнителни регистрации, се счита, че е извършено от лицето, на което те са предоставени от НЕТ 1 и обвързва това лице, независимо дали е разрешило и/или одобрило ползването на потребителското име и паролата му, освен ако докаже, че те са узнати по противоправен начин от трето лице.

13.1.7. Електронните изявления, потвърдени чрез потребителското име и парола създадени от Потребителя, ще имат валидност като със саморъчен подпис, по силата на чл. 13 от Закона за електронния документ и електронния подпис.

13.2. Включени допълнителни услуги и съдържание в приложението:

13.2.1. Достъп и до определени радио програми.

13.2.2 Телевизионна програма на включените в приложението телевизионни канали.

13.2.3. Рекламни съобщения и специални предложения.

 

РАЗДЕЛ VI

Изисквания за достъпност и съвместимост на Услугата

14.1. НЕТ 1 предоставя на потребителите актуална информация относно техническите изисквания за нормална работа на приложението за достъп до Услугата, необходимата свързаност и оборудване, с които следва да разполага Потребителят.

Посочената информация се публикува и актуализира на интернет страницата www.net.1.bg и в самото приложение.

14.1.2. Услугата NET1 POCKET TV е базирана на разпространение на стрийминг сигнал през интернет, което осигурява достъпност до Услугата на територията на България, там където Потребителят има мобилен или фиксиран достъп до високоскоростен интернет, осигуряван от използвания от него доставчик.

Услугата не се предоставя за конкретен адрес, а на цялата територия на България. Достъпността до Услугата е в зависимост от параметрите на мрежата в конкретния момент и място за ползване на Услугата.

14.1.3. В зависимост от техническите параметри на свързаността, може да няма техническа възможност за предоставяне само на част от пакетите или част от съдържанието, разпространявано чрез платформата.

14.1.4. Услугата може да се ползва на до 4 устройства. Потребителят може да променя регистрираните от него крайни устройства в рамките на максимално допустимия брой, по своя преценка.

14.2.      Ограничения за ползване на Услугата.

14.2.2.   Потребителят няма право да препродава или предоставя под каквато и да е форма ползването на Услугата и/или предоставеното от НЕТ 1 приложение на трети лица.

14.2.3.   Потребителят няма право да препродава, да излъчва или да позволява излъчване на програмата в места с публичен достъп, или да използва по какъвто и да било начин услугата за търговски цели, като гарантира, че Услугата ще се ползва в помещения с ограничен достъп, предназначени за трайно ползване от конкретни физически лица.

14.2.4.   С подписване на Заявлението/Договор за ползване на Услугата NET1 POCKET TV Потребителят декларира, че Услугата няма да бъде ползвана в обществени или публични зони или места включително хотелски лобита, барове, ресторанти или обществени площади, както и всякакви помещения или места, експлоатирани с търговска цел или такива, които имат социално или друго обществено предназначение, което предполага публично и/или масово разпространение, включително хотели, мотели, пансиони, затвори, болници, частни клиники и други подобни функционални структури (всяко "място, обитаемо от много хора "), които приемат телевизионните канали, видео съдържание и приложения, включени в Услугата.

14.2.5.   Потребителят няма право да записва на други устройства и носители съдържание, предоставяно чрез NET 1 POCKET TV платформата, както и да го изменя и разпространява допълнително по какъвто и да било начин.

 

РАЗДЕЛ VII

Срок на предоставяне на услугата

15.1. Срокът на предоставяне на Услугата NET1 POCKET TV е изцяло в зависимост от продължителността на срока на основния договор за ползване на услуги, предоставяни от НЕТ 1, който конкретният абонат е сключил или сключва с НЕТ 1.

15.1.1. Достъпът до Услугата се преустановява от момента на прекратяване на основния договор без значение от основанието, във връзка с което последният се прекратява.

 

РАЗДЕЛ VIII

Цена и начин на плащане

16.1. НЕТ 1 събира от Потребителя суми за предоставяната от него Услуга - NET1 POCKET TV, както следва:

16.1.1. Месечна абонаментна цена, осигуряваща достъп до Услугата NET1 POCKET TV.

16.1.2.  Други цени, договорени с НЕТ 1.

16.2. Цената по т.16.1.1. за предоставяната Услуга се заплаща по начин и във връзка с плащането на цените дължими по Основния договор на абоната сключен с НЕТ 1.

16.3. НЕТ 1 издава индивидуален документ на Потребителя (например: фактура, касова бележка) за получено плащане по различните видове цени при всяка от използваните форми на разплащане. Фактура се предоставя на Потребителя, в случай че той е направил изрично писмено волеизявление за това.

16.4.      Неплащане

16.4.1. В случай че Потребителят не е платил за Услугата след определената за плащане крайна дата, Потребителят дължи на НЕТ 1 обезщетение, за всички просрочени задължения в размер на законната лихва от деня на забавата до момента на заплащане на дължимите суми, съгласно Закона за задълженията и договорите.

16.4.2. В случаите на неплащане на дължимите суми в срок или при неизпълнение на други съществени задължения от страна на Потребителя, НЕТ 1 може по всяко време да спре предоставянето на Услугата.

16.5.      Промяна на цените

16.5.1. НЕТ 1 прави публична ценовата листа за предоставяната от него Услуга. При промяна на размера на цените в ценовата листа, тя се публикува преди датата на влизане в сила. НЕТ 1 предоставя ценовата листа на разположение на Потребителите на общодостъпни места, включително във всеки свой офис, на територията, на който предоставя услугите си.

 

РАЗДЕЛ IX

Спиране и прекратяване на ползването на Услугата

17.1.      Временно спиране на предоставянето на Услугата

НЕТ 1 си запазва правото да спира временно предоставянето на Услугата в следните случаи:

17.1.1.   Планирани профилактични ремонти или мероприятия с цел оптимизиране на качествени параметри на Услугата и аварийни ремонти;

17.1.2.   Повреда или смущения в мрежата за разпространяване на телевизионните програми до отстраняване на повредата или смущението и/или спиране на електрическото захранване на регионалната или национална електрическа мрежа до възстановяване на захранването;

17.1.3.   При настъпване на обстоятелства на непреодолима сила до отпадането им;

17.1.4.   Когато Потребителят ползва Услугата по начин, който затруднява или пречи на нормалната работа на други потребители на НЕТ 1 или им причинява вреди;

17.1.5.   Когато телевизионна програма не е достъпна от мрежата на НЕТ 1 до осигуряване на такъв достъп;

17.1.6.   Когато Потребителят забавя плащането на Услугата след определената крайна дата на плащане (падежа);

17.1.7.   Когато Потребителят предоставя Услугата на трети лица или извърши друго нарушение на ограниченията по тези Общи условия.

17.2. Прекратяване на предоставянето на Услугата

17.2.1. Предоставянето на Услугата се преустановява от момента на прекратяване на Основния договор, който Потребителят е сключил с НЕТ 1.

17.3.      Прекратяване на Услугата преди изтичане на избрания със Заявлението/Договор срок на ползване се допуска при следните обстоятелства:

17.3.1.   При взаимно съгласие на двете страни;

17.3.2.   При настъпване на обстоятелства от непреодолима сила съгласно чл. 306 от Търговския закон, които трайно препятстват предоставяне на Услугата;

17.3.3.   В резултат на действия или актове на компетентни държавни органи, които водят до ограничаване възможността за предоставяне на Услугата, от всяка от страните с писмено уведомление;

17.3.4.   При смърт или поставяне под запрещение на Потребителя;

17.3.5.   Ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по Договора, считано от датата на влизане в сила на съответното решение;

17.3.6. Едностранно и без предизвестие от НЕТ 1, в случай на неплащане на цените по т. 16 от тези Общи условия от страна на Потребителя;

17.3.7. Едностранно и без предизвестие от НЕТ 1, при неизпълнение на задълженията по т. 14.2 от тези Общи условия;

17.3.8.   Едностранно, от страна на НЕТ 1, при липса на техническа възможност за предоставяне на Услугата. НЕТ 1 ще уведоми Потребителя за прекратяване на Договора, като посочи причината за липса на техническа възможност;

18.          Отговорност за неизпълнение

18.1. За всички случаи на неизпълнение на задълженията си по Общите условия страните носят отговорност в съответствие с разпоредбите на действащото българско законодателство.

18.2.      НЕТ 1 не отговаря пред Потребителя за:

  1. Липса на умения от страна на Потребителя да използва Услугата; Претенции от трети лица срещу Потребителя при и по повод ползване на Услугата;
  2. Повреди по мрежата за достъп до интернет, които правят технически невъзможно предоставянето на Услугата, както и за всички други случаи, при които прекъсването на излъчването на програма се дължи на обстоятелства извън контрола на НЕТ 1;
  3. НЕТ 1 не отговаря за вреди, причинени на трети лица при използване на Услугата от Потребителите, както и използването на Услугата за незаконни цели по какъвто и да е начин или извършването на незаконни действия чрез Услугата. НЕТ 1 не носи отговорност за съдържанието и качеството на сигнала на телевизионните програми, пренасяни чрез Услугата и мултимедийното съдържание.

18.3. За неотстранени повреди в Софтуера, в резултат, на които Потребителят не е могъл да ползва Услугата повече от 10 дни през един календарен месец, Потребителят заплаща част от дължимата месечна абонаментна цена, пропорционална на периода, през който е ползвал Услугата. Не е необходимо посочените дни да са последователни. НЕТ 1 приспада съответната сума от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец на базата на получени и регистрирани уведомления, изпратени до дружеството за повреди, прекъсвания и други форми на неизправно получаване на Услугата.

18.4. НЕТ 1 не дава никакви други гаранции, които не са изрично предвидени в тези общи условия, относно информация, съдържание, услуги, функционирането и възможностите за достъп до услугата.

18.4.1. НЕТ 1 не отговаря за съдържанието на препредаваното съдържание, осигурявано от трети лица.

18.4.2. НЕТ 1 не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или на телекомуникационните връзки в страната, регистриран Потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на услугите, предоставяни в Портала на НЕТ 1.

 

РАЗДЕЛ X

Интелектуална собственост

19. Съдържанието на Услугата и приложението за достъп до нея са обект на права на интелектуална собственост на НЕТ 1 или на трети лица.

19.1. Съдържанието включва, но не се ограничава до всякакви текстове, изображения, музикални и аудио-визуални произведения, дизайн, лога, подредба, технологии и др.

19.2. Използваните в Услугата търговски марки, лога и наименования са интелектуална собственост на съответните им притежатели.

19.3. Услугата е предназначена за ползване само на територията на Република България.

19.4. НЕТ 1 е единствен носител на правото да разпространява звукозаписи и аудио-визуални произведения чрез Услугата. Всяко копиране и разпространение на записите и аудио-визуалните произведения, доколкото не е изрично разрешено в настоящите Общи условия, е нарушение на Закона за авторското право и сродните му права и други приложими нормативни актове и подлежи на съответни санкции.

19.5. НЕТ 1 предоставя единствено неизключително, непрехвърлимо право за лично ползване, включващо възпроизвеждане на съдържанието само на устройства за лична употреба като не се предоставят никакви права освен тези за лично ползване.

 

РАЗДЕЛ X

Други условия

20.1.      Лични данни

20.1.1. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят се счита за информиран, че част от данните, които предоставя или е предоставил, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). С приемане на тези Общи условия Потребителят се счита за информиран и дава съгласие, че НЕТ 1 може да събира и обработва, както и да предоставя тези лични данни, в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство, с оглед на предоставяне на NET 1 POCKET TV услугата, например за целите на събиране на дължимите от Потребителя суми към НЕТ 1, както и за извършване на кредитна оценка на Потребителя на НЕТ 1, както и за изчисляване броя на потребителите на Услугата. НЕТ 1 се задължава да обработва, използва и съхранява тези лични данни, гарантирайки тяхната конфиденциалност. Потребителят предоставя личните си данни доброволно и дава съгласие, за да бъдат реализирани правата и задълженията му по договора, НЕТ 1 да ги предоставя на компетентни държавни органи и институции в предвидените от закона случаи, както и да ги предоставя на трети лица, в това число банки, кредитни бюра и агенции за събиране на вземания, дистрибуторите на услуги на НЕТ 1, включително партньорските дистрибуторски мрежи, както и на доставчиците на телевизионните и радио-програми, включени в Услугата NET1 POCKET TV, когато това е необходимо за осигуряване на обслужването и реализиране на правата и интересите на Потребителя, както и когато това е необходимо за реализиране правата и интересите на НЕТ 1, включително с цел събиране на неизплатени задължения по договора.

20.2.      За всички неуредени в Общите условия за предоставяне на Услугата NET1 POCKET TV въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

20.3. Всички спорове, възникнали във връзка с действителността, изпълнението, тълкуването или прекратяването на настоящото споразумение, ще бъдат решавани от компетентния съд в гр. София.

20.4.      Тълкуването на Договора между страните ще се извършва при следния ред на предпочитание: Заявлението/Договор за ползване на Услугата NET1 POCKET TV, заявки за предоставяне на допълнителни услуги към Услугата NET1 POCKET TV (ако има такива), Спецификация и ценова листа на услугата NET1 POCKET TV, настоящите Общи условия за предоставяне на Услугата NET1 POCKET TV, като при няколко документа от един и същ вид, предимство ще имат клаузите от документите с по-късна дата.

20.5.      В случай, че някоя от клаузите на настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да окаже въздействие върху валидността на всички останали.

20.6. Всякакви въпроси от страна на Потребителя относно предоставянето на Услугата, цени и условията на плащане, тарифни планове, технически проблеми, прекратяване на правоотношенията, поддръжка и др. могат да се отправят на телефона за Обслужване на клиенти на НЕТ 1, както и във всеки търговски център на НЕТ 1.